ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در حال طلاق هستید و یا همسر شما مهریه خود را به اجرا گذاشته و شما توان پرداخت تمام آن را به صورت یک دفعه ندارید

با ارائه این نمونه دادخواست اعسار(ناتوانی) از پرداخت مهریه می توان حکم به قسط بندی مهریه را بگیرید

10,000ریال