ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که از همسر خود طلاق گرفته و جهزیه منزل مال شما بوده و همسر شمااز دادن جهزیه به شما خودداری می کند

با ارائه این نمونه دادخواست میتوانید حکم به استرداد جهزیه بگیرید

10,000ریال