ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شمابا همسر خود ازدواج دائم نموده اید و وی از دادن نفقه(خرجی)امتناع نموده و با وجود اینکه قبلا نیز الزام به دادن نفقه شده بوده  می توان باارائه این دادخواست حکم طلاق خود را بگیرید 

10,000ریال