ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که توسط شوهر خود چندین مرتبه شما را مورد آزار و ضرب و جرح قرا داده و می خواهید تا از ایشان دیه بگیرید با ارائه این دادخواست می توان به حق خود دست بیایید

15,000ریال