ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که توسط شخص یا اشخاصی مورد حمله و ضرب و جرح قرا گرفته اید و آسیبی به شما وارد شده که ادمه زندگی را برای شما دچار مشکلاتی نموده با ارائه این دادخواست می توان به حق و حقوق خود دست یابید

15,000ریال