ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که خدای ناکرده یکی از اقوام نسبی فرزند شما به طور مثال دایی فرزند شما به صورت نا جوانمردانه و با خوراندن قرص های خواب آور و یا ......با فرزند شما عمل بد زنا مرتکب شده است

با این شکواییه می توان آن نامرد را به سزای اعمال خود برسانید

10,000ریال