ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که خدای ناکرده شما و دیگر اعضای خانواده (شاهد) دختر خود را در حال زنا با یک پسر مجردی از دبر(پشت) ببنید می توانید با ارائه این شکواییه از آن ناجوانمرد شکایت نموده وبه سزای عمل خود برسانید

10,000ریال