ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که فردی برای خواستگاری از دختر شما آمده و شما به صورت قاطع و محترمانه جواب رد داده اید ولی آن خواستگار چندین مرتبه به محل کار شما و محل تحصیل دختر شما آمده و ایجاد مزاحمت نموده است

با این شکواییه می توان دردسر خواستگار مزاحم را از سر خود رفع کرد

10,000ریال