ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما رئیس اداره جهاد کشاورزی هستید و مطلع شده اید که فردی باغ خود را برای اهدافی به غیر از درختکاری و کشاورزی مورد استفاده قرار  می دهد

با این شکایت میتوان از تغییر کاربری باغ جلوگیری کنید

10,000ریال