ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی توسط ماموری دستگیر شده اید و با برخورد فیزیکی از قبیل کتک زدن و شوکر به شما آسیب رسانده تا از شما اقرا بگیرند 

بااین شکواییه می توان به حق و حقوق پایمال شده خود برسید

10,000ریال