ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما از همسر قانونی خود حامله هستید و شوهر نامرد شما با ضرباتی عمدی بر نقاط حساس بدن شما قصد سقط جنین شما را داشته باشد و به این مقصود نیز برسد

این شکواییه می تواند به شما کمک کند

10,000ریال