ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما به عقد دائم مردی در بیایید آن مرد وظیفه دارد تا خرج (نفقه)شما را بدهد و اگر از این وظیفه را انجام نداد با این شکواییه می توانید به حق و حقوق خود برسید

10,000ریال