ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که برای جهت اخذ پروانه ساخت یک مجتمع تجاری به مساحت ................ به شهردای مراجعه کرده و بنا به دلایل واهی از دادن پروانه به شما سر باز زده اند و شما موضوع را در دیوان مطرح کرده و رای به گرفتن پروانه گرفته اید ولی بازهم شهرداری از دادن پروانه به شما خودادری می کند   با ارائه این نمونه شکواییه می توان موفق به اخذ پروانه شد

10,000ریال