ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما راننده تاکسی بوده ویا اینکه فردی را به عنوان مسافر سوار خودرو شخصی خود نموده اید و آن ناجوانمرد به چاقو شما را تهدید وخراشی هم به شما انداخته و تمام وسایل قیمتی و.... از شما بگیرد

با ارائه این دادخواست می توان به حق و حقوق از دست رفته خود دست بیابیید

10,000ریال