ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که چکی که در دست دارید و گواهی عدم پرداخت آن راهم گرفته اید ولی متاسفانه صاحب چک فوت نموده و می بایست از ورثه آن مبلغ چک را دریافت کنید لذا می بایست دادخواستی علیه ورثه آن مرحوم تنظیم کنید تا به حق خود برسید

این نمونه دادخواست مشکل شما را حل خواهد نمود

10,000ریال