ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در آپارتمانی زندگی می کنید و تمام یا بعضی از هزینه هی قبوض باهمدیگر مشترک هستید و اینکه در دیگر هزینه های آپارتمان به طور مشترک هستید ولی بعضی از همسایه ها حاضر به پرداخت هزینه های مشترک نیستند

با ارائه این دادخواست مشکل شما حل خواهد شد

10,000ریال