ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما صاحب مغازه ای بوده و ملک خود را به شرط شغل معین اجاره داده اید ولی مستاجر آن مغازه را به شغل دیگری اختصاص داده باشد پ

با ارائه این دادخواست می توان قرادا را فسخ نمود

10,000ریال