ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما صاحب ملکی (خانه مغازه ....)بوده و مستاجر شما از پرداخت اجاره بها به شما خوداری می کند

با ارائه این دادخواست می توان قراداد اجاره را فسخ و مستاجر را ملزم به پرداخت اجاره بهای گذشته نمود

10,000ریال