ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما ملکی(خانه مغازه ...) را به اجاره داده اید و در آن عیبی پیدا شده که قابلیت استفاده از آن ممکن نمی باشد

با ارائه این دادخواست می توان قرداد اجاره را فسخ نمود وبه تعمیر ملک رسیدگی کرد تا موجب ضرر جانی و مالی بیشتری نشود

10,000ریال