ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما وکیل پرونده ای بوده و طلاق موکل خود را از شوهر آن زن گرفته و نیز شوهر با مراجعه به دفتر شما و بافحاشی و تهدید شما را آزرده باشد و با وجود بودن اتومبیل شما در پارکینگ و ظبط دوربین مداربسته آن متخاصم اقدام به آتش زدن اتومبیل شما پرداخته

این نمونه شکواییه به شما پیشنهاد می گردد

15,000ریال