ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما مالک کارخانه ای بوده و یا وکیل شرکتی بوده وتوسط نگهبانان مشاهده شده که یکی از کارکنان شرکت به صورت عمدی و با تهدید از قبل کارخانه را به آتش کشیده است و موجب خسارت های شده است

 با ارائه این شکواییه می توان از دست آن کارگر شکایت نمود

تماس با 09056037950 در صورت مشکل در خرید

15,000ریال