ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما مالک فروشگاهی بوده و چندین نفر  با اسلحه و چاقو... وارد فروشگاه شده و ایجاد رعب و وحشت نموده و از فروشگاه دستبرد نموده باشند

با ارائه این شکواییه می توان حکم به دریافت خسارت وارده و ..... گرفت

تماس با09056037950 در صورت مشکل در خرید

10,000ریال