ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با ارائه این شکواییه میتوان  تقاضای تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام اعلام افلاس (درماندگی)برای فرار از دین به هنگام اجرای حکم گرفت 

30,000ریال