ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که گله داری دام های خود را به سمت تاکستان شما روانه کرده و خسارت زیادی به تاکستان شما رسانده باشد

این نمونه شکواییه خسارات شما را از آن کله دار می گیرد

تماس با 09056037950در صورت مشکل در خرید

10,000ریال