ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما رییس یا کارمند راهنمایی رانندگی می باشید و متوجهشده اید که راننده ایاقدام به دستکاری در سیستم ثبت سرعت مثلا اتوبوسی شده اید و عملا سرعتی بالاتر از آنچه که ثبت شده مشاهده نموده ایدو هم چنین شاگرد راننده اقدام به استفاده از این امر کرده است

با ارائه این دادخواست می توانید آن راننده را به سزای عمل خویش برسانید

تماس با 09056037950در صورت مشکل در خرید

10,000ریال