ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما ملکی را به اجاره داده و بعد از مدتی ملک خود را تصرف شخص دیگری می بینید و آن فرد مدعی است که ملک را با سند عادی (قول نامه)خریداری کرده و با مشاهده قولنامه متوجه می شویید که مستاجر شما امضای شما جعل نموده است

با ارائه این شکواییه می توان ملک خود را از تصرف خریدار بیرون آورده و مستاجر را به سزای اعمال خود برسانید

تماس با09056037950در صورت مشکل در خرید

10,000ریال