ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شخصی توسط افردای به زور سوار ماشین کنند و با حضور اهالی محل آن فرد ربوده شده را آزاد کنند اقدانئ آنان شروع به آدم ربایی می باشد واگر دراین حین دچار آسیب نیز بشود

با ارائه این شکواییه می توان حکم به تعقیب و نیز گرفتن دیه ازآن افراد گرفت

تماس با 09056037950در صورت مشکل در خرید

10,000ریال