ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتید که شما رییس اداره محیط زیست بوده و گزارشی مبنی بر شکار حیوان ممنوع الشکار را دیافت نموده اید

با ارائه این شکواییه می توان حکم به  تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شکار/کشتن حیوان وحشی ممنوع الشکار را بگیرید

10,000ریال