ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که فردی بااینکه  علی‌رغم داشتن تمکن مالی، با حضور در معابر اقدام به کلاشی(گدایی) می‌نماید. وی خود را به مردم مسافر معرفی کرده و ادعا می‌کند که کیف پولش را به سرقت برده‌اند و به همین دلیل امکان برگشت به شهر خود را ندارد و با اصرار و سماجت از عابرین پول دریافت می‌کند. حضور ایشان نه تنها در معابر سبب مزاحمت برای بنده و سایر ساکنین شده، بلکه وجود مشتکی‌عنه در منطقه باعث ایجاد ناامنی نیزشده است.

با ارائه این شکواییه می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام قراردادن کلاشی به عنوان پیشه خود را گرفته وبه سزای اعمالش برسانید

تماس با 09056037950در صورت مشکل در خرید

10,000ریال