امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

درصورتی که هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت دریافت محکوم به بدست نیامده و درخواست بازداشت (جلب)محکوم علیه را دارید

این نمونه لایحه تقاضای صدور برگ جلب بدهکار می تواند مثمر ثمر باشد

 

 

 

50,000ریال