ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که کلیه کسانی که از شما شکایت نموده اند و رضایت خود را اعلام نموده اند

با این نمونه متنلایحه اعتراض به حکم بدوی مبنی بر تعلیق. می توانیدخواستارصدور حکمی مبنی بر حکم تعلیقی ویا تخفیف مجازات به لحاظ گذشت کلیه شکات را درخواست کنید

24,000ریال