ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در پرونده مطالبه وجه چک و یا دریافت مهریه ترس این د ارید تا آن فرد کلیه اموال خود را به فروش رسانده یا انتقال دهد

با این نمونهدرخواست تامین خواسته میتوانید از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف کلیه حسابها  اموال و دارایی خوانده را بکنید

29,500ریال